Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Beleidsplan VvPN 2013-2016

In dit beleidsplan wordt de koers van de VvPN voor vier jaar vastgelegd. Beschreven wordt wat de doelstellingen van de VvPN zijn. Alle activiteiten van de vereniging moeten passen binnen deze doelstellingen. Na vier jaar wordt het beleid geëvalueerd. 
De leden kunnen tijdens de jaarvergadering het gevoerde beleid toetsen aan dit beleidsplan.
Tevens wordt er jaarlijks een jaarwerkplan gemaakt, waarin vastgelegd wordt aan welke doelstellingen voor het volgende jaar prioriteit gegeven wordt en op welke wijze daaraan gewerkt zal worden. Op de jaarvergadering brengen bestuur en andere actieve leden verslag uit van de uitvoering van het jaarwerkplan van het afgelopen jaar.
Op deze manier komt er lijn en continuïteit in de verenigingsactiviteiten en is het voor alle leden helder wat er zich binnen de vereniging afspeelt en waar aan gewerkt wordt.

De doelen van de Vereniging voor Pianotechnici Nederland zijn:
  1. Creëren van een ontmoetingsplek voor pianotechnici. In het kader hiervan zoveel mogelijk pianotechnici lid maken van de VvPN.
  2. Het creëren van mogelijkheden waardoor de leden zich vakmatig, persoonlijk en bedrijfsmatig verder kunnen ontwikkelen.
  3. Het volgen, stimuleren en bekend maken van nieuwe ontwikkelingen binnen de branche bij voorkeur in samenwerking met partners in de branche.

Toelichting. 

In doel één komt duidelijk naar voren dat de VvPN het contact tussen collega pianotechnici wil stimuleren. Als voorwaarde voor lidmaatschap wordt gesteld dat men professioneel als pianotechnicus/-stemmer werkzaam moet zijn of gedurende langere tijd moet zijn geweest. Het betreft immers een vakvereniging.

In doel twee wordt het bieden van mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen  genoemd. Hierbij gaat het om vaktechnische zaken alsmede om sociale vaardigheden en bedrijfsvoering. Leden hebben de vrijheid om hier al dan niet gebruik van te maken. De leden kunnen zo op hun eigen manier invulling geven aan het lidmaatschap, variërend van zeer actief en initiërend tot passief en consumerend. Daarbij is het ook voor te stellen dat een lid actievere periodes afwisselt met minder actieve periodes. Respect voor elkaar is het sleutelbegrip.

Doel drie betreft het ontwikkelen van mogelijkheden om ook niet VVPN leden te betrekken bij nader te bepalen activiteiten. Hieronder valt onder meer;
  • het volgen en onder de aandacht brengen van de ontwikkelingen bij de Opleiding Pianotechniek. (Competentie gericht leren en de EVC trajecten)
  • Onderzoek naar een hogere organisatiegraad
  • Contacten met andere Vakverenigingen en partners in de branche uitbreiden of optimaliseren.

Omgevingsfactoren.
In willekeurige volgorde worden hier een aantal omgevingsfactoren genoemd, waarmee de VvPN te maken heeft en die het al dan niet slagen van de missie beïnvloeden.
In de afgelopen jaren is de VvPN uitgegroeid tot een volwassen vereniging met een duidelijke structuur waarbinnen zowel bestuurders als andere actieve leden goed kunnen functioneren. Belangrijk is om deze status goed te onderhouden en te kijken naar ontwikkelingen in de omgeving.
De VvPN is door de overheid erkend als branchevereniging en neemt als zodanig ook deel aan diverse overlegorganen en heeft zitting in diverse commissies binnen de branche. 
Naar schatting is ruim een derde van de Nederlandse pianotechnici lid van de VvPN (2013).
De meeste Nederlandse pianotechnici zijn zelfstandig ondernemer, maar er zijn ook pianotechnici in loondienst. Zij bevinden zich in een andere positie ten opzichte van het vak en van de branche.
Het betreft een kleine beroepsgroep (naar schatting zo’n 750 technici in 2013), waardoor de vakvereniging over beperkte menskracht en financiële middelen kan beschikken om de vereniging te runnen.
De verkoop van nieuwe piano’s vertoont een dalende lijn. Dit  geldt ook voor servicewerk. De verkoop van instrumenten verdient nadrukkelijk aandacht omdat het belangrijk is dat er goede (zowel nieuwe als gereviseerde) instrumenten worden verkocht en in de huiskamers, op muziekscholen etc staan.
Ontwikkelingen als de verkoop van piano’s in grote verkoopcentra waarbij het accent teveel ligt ‘verkoop’, aanbiedingen op marktplaats, piano’s in gebruik met veel achterstallig onderhoud, e.d.
Het imago van het pianovak verdient verbetering zodat de gemiddelde Nederlander meer waardering krijgt voor een ambacht als pianotechniek. Dit is van belang voor (financiële) waardering van het werk, maar ook voor de belangstelling van jonge mensen om dit vak te kiezen. 
Op Europees niveau wordt gewerkt aan een plan voor certificering (Euro Degrees)
Op de Opleiding Pianotechniek is een systeem van Eerder Verworven Competenties (EVC) ingevoerd.
Binnen de branche zijn verder actief: De NPMB (Nederlands Piano- en Muziekinstrumenten Bond) als vertegenwoordiger van de Nederlandse pianohandelaren en de Opleiding Pianotechniek met als controlerend orgaan de SVGB (Stichting Voor Gezondheidstechnische Beroepen). Verder zijn de pianotechnici ondergebracht bij het Hoofd Bedrijfschap Ambachten dat via een heffing o.a. in de Opleiding Pianotechniek, maar ook in specifieke VvPN projecten financieel participeert. Op Europees niveau is de VvPN aangesloten bij Europiano, de overkoepelende organisatie voor alle aangesloten Europese vakverenigingen.

Als gevolg van de economische situatie van de laatste jaren zijn de omstandigheden verslechterd en nemen niet alleen verkoop- en omzetcijfers af wordt er tevens bezuinigd op de ambachtseconomie, zoals de afschaffing van het HBA, het verhogen van de omzetbelasting, en het stopzetten van subsidies en regelingen waardoor de opleiding in Amsterdam over enkele jaren wellicht in financiële problemen dreigt te komen. 

Beleidsterreinen

Om haar doelstellingen te verwezenlijken kunnen op een aantal beleidsterreinen subdoelen worden onderscheiden. Hieronder worden eerst deze beleidsterreinen genoemd, waarna per beleidsterrein een aantal subdoelen genoemd en toegelicht worden.

A. De organisatiestructuur van de vereniging.
B. Externe contacten
C. Opleiding en ontwikkeling
A. De organisatiestructuur van de vereniging.

A.1. Doel:
Een open structuur die uitnodigt tot deelname en ruimte laat aan initiatieven van leden. 

Toelichting:
De VvPN kent een bestuur dat bestaat uit 5 leden. Naar behoefte kan het bestuur worden ondersteund met bestuursmedewerkers. Omdat degenen die een bestuursfunctie vervullen over het algemeen een eigen bedrijf hebben kan van een bestuur niet verwacht worden dat dit alle zaken die in de vereniging spelen kan beheren en uitvoeren. Daarom wordt gekozen voor een vorm waarin het bestuur de kerntaken verricht en voor het overige zoveel mogelijk leden betrokken worden, die in projectvorm of in werkgroepen of als bestuursassistent hun bijdrage leveren. Het bestuur schept voorwaarden voor het functioneren van de vereniging door het beheren van de financiën en het bijhouden van een secretariaat. Verder vervult het bestuur een coördinerende taak. 
Leden die deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen en commissies, zowel binnen als buiten de vereniging, doen dit namens de VvPN en brengen verslag uit aan het bestuur. 
Jaarlijks op de jaarvergadering wordt een werkplan vastgesteld met daarin op basis van dit beleidsplan de actiepunten en prioriteiten voor het komende jaar. Tevens is de begroting hieraan gekoppeld. 
Tijdens diezelfde jaarvergadering wordt ook het werkplan van het afgelopen jaar geëvalueerd. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt, waar bestuurders en andere actieve leden mee bezig zijn, waar het geld aan uitgegeven wordt en wat er bereikt wordt. Een duidelijke koers met concrete doelen op korte termijn!
Overigens is deze werkwijze in het huishoudelijk reglement vastgelegd. 

A.2. Doel:
De afstand van het bestuur tot de leden moet klein zijn. De bestuursleden en andere actieve leden moeten open staan voor contact met de leden. 

Toelichting:
De leden worden via de website, het forum, de portal, de digitale nieuwsbrief en op ledenvergaderingen zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van hetgeen er binnen de vereniging omgaat. 
Indien het bestuur of een werkgroep behoefte heeft aan meer inbreng van leden dan kan al dan niet incidenteel een zogenaamde "denktank” ingesteld worden: Een groep van betrokken leden die over een bepaald onderwerp wil meedenken. Dit is een belangrijk en structureel instrument om de betrokkenheid van leden te vergroten.
Daarnaast streeft het bestuur naar meer communicatie en uitwisseling tussen de leden door het idee "kijk in de keuken van” te bevorderen. Hiermee wordt bedoeld dat leden seminars voor elkaar in de eigen winkel of atelier organiseren en wordt de deskundigheid van de leden beter benut beschikbaar gesteld voor andere leden.

A.3. Doel:
De VvPN méér gezicht geven en méér ‘in de markt zetten’. De missie uitdragen, daarmee betrokkenheid creërend bij klant, branche en collega.

Toelichting:
Om aan de hoofddoelen te kunnen voldoen moet de VvPN zowel intern als extern een duidelijk gezicht hebben. Door middel van een helder PR plan kunnen allerlei zaken goed neergezet worden variërend van meer uiterlijk (vormgericht (portal, huisstijl) tot meer inhoudelijk (content portal, deelname aan overlegvormen binnen de gehele branche). De VvPN is en moet zichtbaar zijn en blijven.
 
B. Externe contacten

B.1. Doel:
Contacten op nationaal niveau volgen en desgewenst uitbouwen.

Toelichting:
Het gaat hierbij om het deelnemen aan overleg en zitting nemen in commissies die beslissingen nemen die van belang zijn voor de branche, zoals de organisatie en inhoud van de vakopleiding, de besteding van de bestemmingsheffing, en dergelijke.
Ook de uitbouw van contacten met de NPMB en het bevorderen van deelname aan EVC trajecten op de Opleiding Pianotechniek behoren hierbij evenals het faciliteren van het CPT examen naar de Opleiding  Pianotechniek. 

B.2. Doel:
Het leggen en onderhouden van contact met niet-leden met als doelstelling zoveel mogelijk leden te werven. 

Toelichting:
Meer leden geeft de vereniging meer mogelijkheden, zowel financieel als qua menskracht. Dit  creëert ook meer mogelijkheden voor onderling contact, uitwisseling van kennis en vaardigheden en het maakt de branche toegankelijker. Om dit te bevorderen ook niet-leden (zonder voorwaarden vooraf) laten participeren in nader te bepalen activiteiten.

B.3. Doel:
Internationale contacten continueren, onderhouden en verbeteren.

Toelichting:
Binnen Europiano komen alle Europese verenigingen bijeen. In dat kader wordt geprobeerd het vak van pianotechnicus op Europees niveau meer gezicht te geven en het niveau te verbeteren. In het kader hiervan wordt bijvoorbeeld gewerkt aan certificering op Europees niveau en het bevorderen en mogelijk organiseren van deelname aan de driejaarlijkse Europiano congressen. 

C. Opleiding en ontwikkeling

C.1. Doel:
Leden in de gelegenheid stellen zich op zowel vaktechnisch, bedrijfsmatig als op persoonlijk niveau verder te ontwikkelen.

Toelichting:
Tot aan de oprichting van de VvPN waren er in Nederland slechts zeer incidenteel mogelijkheden voor pianotechnici om hun kennen en kunnen te verdiepen. De VvPN werkt daarin samen met de Opleiding Pianotechniek om dit te verbeteren.
Onder deze doelstelling valt primair het organiseren van seminars in eigen beheer. Voorts ook het beïnvloeden van de inzet van de bestemmingsheffing, het meedenken met de Opleiding Pianotechniek over haar activiteiten op dit gebied en het bekend maken van scholingsmogelijkheden van anderen, met name Europese zusterorganisaties en organisaties die zich met informatietechnologie en bedrijfsvoering bezig houden. 
De hoofddoelen 1. en 2. raken elkaar hier: De ontmoeting tussen collega’s is vaak een belangrijke stimulans tot verdere ontwikkeling gebleken. 
Omdat de meeste leden van de VvPN ook ondernemer zijn verdient ontwikkeling op bedrijfsmatig vlak zeker de aandacht.

C.2. Doel:
Ontwikkeling van een toetsbaar niveau voor certificering op diverse deelgebieden van het vak. 

Toelichting:
Op dit moment (2008) is één derde van de leden gecertificeerd middels de stemtest. Certificering wordt aan de leden aangeboden als een middel om zich verder te ontwikkelen, zichzelf te toetsen. Inmiddels is de stemtest onderdeel geworden van het EVC traject.
De ontwikkeling van de EVC trajecten op de Opleiding Pianotechniek verdient grote aandacht omdat hiermee de exameneisen uniform kunnen worden. En dit geldt ook 
voor de examenformulering in Europees verband zodat in de toekomst bredere normen ontstaan ten aanzien van behaalde studieresultaten.
Van belang is ook de afstemming van de eindtermen van de Opleiding Pianotechniek en eisen voor certificering. Daartoe kan de VvPN adviseren over de invulling van de opleiding, de kwaliteit van de stagebedrijven, de certificering en de Europese ontwikkelingen op dit gebied. De VvPN vindt certificering van belang voor alle onder doel C 1 genoemde deskundigheden.
Het is belangrijk om te weten hoeveel behoefte er bij de VvPN-leden maar ook bij de niet-georganiseerde collega's is om seminars e.d. te volgen die een bepaald certificaat geven. Een enquete is dan ook noodzakelijk om hier achter te komen. Deze enquete kan vrijwel zeker gesubsidieerd worden door het HBA. Met het resultaat heeft het HMC  en de VvPN een houvast om iets op te starten. Wij kunnen de behoefte in België peilen via Sintra ( het Belgische opleidingsinstituut) en een contact/samenwerking met het HMC tot stand brengen. Ook hiervoor geldt dat de eindtermen voor de opleiding pianotechniek in het HMC de norm moet zijn.

Namens het bestuur,
Theo Mathot, juli 2013.