Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Werkgroepen en commissies

Iedere werkgroep of commissie heeft een contactpersoon bij het bestuur.
Tijdens iedere ALV worden de werkgroepen en commissies uitgenodigd om te vertellen hoe het er mee staat of om voorstellen in te brengen.
Werkgroepen en commissies kunnen een seminar of workshop verzorgen:

klik op een onderwerp voor details
 

A. Interne werkgroepen en commissies

1. Werkgroep professionalisering

Opgericht ALV 17 oktober 2004.
Doel: Bijdragen aan de professionalisering van de leden van de VvPN. De werkgroep werkt hier aan door middel van het organiseren van seminars en examens waarmee de leden een deelcertificaat kunnen behalen. Met het behalen van de stemtest wordt een volwaardig certificaat stemmen behaald en krijgt het lid de status van certified piano tuner (CPT). Wanneer alle deelcertificaten zijn behaald krijgt het lid de status van GPT. Tot de taken van de commissie behoren het (doen) afnemen van examens bij leden. Het verzorgen van de voorbereiding van examens, het organiseren van seminars (o.a. tijdens de één- en meerdaagse), het archiveren van de resultaten.
Leden: ??? Opties zijn Jeroen Peltzer, Frank Hollander, Willem Bays, Mathijs Jongepier.
Contactpersoon vanuit het bestuur: Paul van Haren (wegens SVGB commissie) en Jaap Blauwendraad (wegens zijn zitting in de HBA commissie)

2. Werkgroep communicatie

Opgericht ALV 2000.
Doel: Zorgen voor een goede communicatie tussen de leden en het bestuur en tussen de leden onderling. Dit gebeurt door het maken van een (digitale) nieuwsbrief en het beheren van de website. De Nieuwsbrief is naast de website het belangrijkste bindmiddel van de VvPN en wordt gebruikt om verenigingszaken en vakinhoudelijke zaken aan de leden mee te delen. Andere taken zijn het stimuleren van het ICT gebruik door pianotechnici, ontwerp en beheer van de discussieforums.
Om de kosten in de hand te houden dient er regelmatig acquisitie plaats te vinden om adverteerders voor de Nieuwsbrief te vinden.
Ceasar Feijen, Michiel van Loon
Theo Mathot is contactpersoon vanuit het bestuur

3. Geschillencommissie

Opgericht in 2009.
Doel: Inkomende klachten van opdrachtgevers van VVPN-leden te behandelen.
Leden: Arnold Duin (voorzitter), Rik Cox, Ludo Gribling en Wim Feldhaus
In de deskundigenpool hebben zitting: Jan Huijbers, Henk Hupkes, Peter Westera, Frank Hollander, Robbert Westera, Michiel van Loon, Cor de Jongh, Jaap Blauwendraat, Vincent Peters, Reint Ezenga, Minke Strikwerda, Ortwin Moreau, Jan Derksen, Nick Compier, Henk Swager, Henk Lansink, Wim Heres, Cees Boon
Advies: de regeling is goed gestructureerd inclusief procedures, voorwaarden en formulieren. Het wachten is nog op de eerste klacht.
Contactpersoon vanuit bestuur: René Speet

4. Kiescommissie.

Doel. Het uitdelen van stembriefjes, ook voor gemachtigden, en het registreren en tellen van de uitgebrachte stemmen tijdens een ALV.
Tijdens iedere ALV wordt een kiescommissie benoemd van 2 personen. Dit mogen bij herhaling dezelfde personen zijn.

5. Kascommissie.

Deze is bij wet verplicht voor ieder vereniging.
Doel: Het jaarlijks controleren van de boekhouding van de VvPN en hierover verslag uitbrengen aan de ALV.
Leden hebben steeds voor 2 jaar zitting en worden tijdens de ALV benoemd.
Elk jaar wordt telkens één lid vervangen.

6. Werkgroep PR

Doelen zijn enerzijds het werven van nieuwe leden (denk onder meer aan de leerlingen van de opleiding pianotechniek) en anderzijds het bekend maken bij de (potentiële) klanten van het bestaan van de VvPN en van het belang van onderhoud.
Op dit moment is er een werkgroep gestart die zich richt op de leerlingen. Leden zijn Frans Pietjouw, Carine Kelderman en Alex Plantenga.
Ook is er de VvPN stand. Deze wordt beheerd door Paul van Haren. Het gebruik van de stand zal worden gepromoot door het bestuur.


 

B. Externe commissies waarin VvPN leden zijn afgevaardigd.

1. Sectorcommissie Pianotechniek van het SVGB.

SVGB is een intermediair tussen de branche en het onderwijs.
Doel: Het adviseren van het bestuur van de SVGB en een platform zijn voor de branche, de opleiding en VVPN.
Leden namens de VvPN: Frans Pietjouw
Namens opleiding pianotechniek: Simon Jorritsma.
Namens NPMB: hr.W. Schinck, hr. J. Harteveld.
Contactpersoon vanuit bestuur: Paul van Haren
Verwachting is dat deze commissie in 2014 gaat stoppen als gevolg van overheidsbeleid.

2. Europiano gedelegeerden commissie.

Doel: Alle aangesloten 18 Europese brancheverenigingen worden in deze commissie vertegenwoordigd.
VvPN afgevaardigden: Arjen Reeser (VvPN bestuurslid), Michiel van Loon (Europiano bestuurslid).

3. Europiano degrees.

Doel: Het ontwikkelen en afnemen van Europese examens in de pianobranche.
VvPN afgevaardigde: Robbert Westera.

4. Redactieteam Europiano.

Volgens de statuten van Europiano is vastgelegd dat 3 personen verantwoordelijk zijn voor het blad Europiano.
Als Europiano- én VvPN lid is dat Robbert Westera.

5. Commissie Pianotechniek.

Dit is een HBA-commissie.
Doel: Het beoordelen en adviseren van projectaanvragen ten laste van de bestemmingsheffing voor de opleiding en de vakverenigingen en de pianobranche.
VvPN afgevaardigden:
Jaap Blauwendraad en René Speet. Zij willen nog wel twee jaar doorgaan. Dit moet het bestuur goedkeuren.
Vanuit de NPMB hebben zitten dhr. W. Schinck en Joost harteveld en een afgevaardigde van de FNV.
Advies; De commissie doet nuttig werk. Theo Mathot heeft zich beschikbaar gesteld.
Contactpersoon vanuit het bestuur: René Speet
Deze commissie zal naar verwachting in 2014 worden opgeheven als gevolg van. overheidsbeleid.

6. SFOOP

Stichting Fonds Opleiding en Ontwikkeling Pianobranche.
Doel: De stichting is eigenaar van en beheert de goederen van de opleiding Pianotechniek van het HMC.
VvPN afgevaardigde: Jaap Blauwendraat en René Speet. Voor de SVGB is dat Arnold Duin
Verder hebben zitting namens de NPMB: hr. W.Schinck, Joost Harteveld en een afgevaardigde van de FNV.
Opmerking: de ingeschreven leden van de Stichting zijn meestal dezelfden als die van de Commissie Pianotechniek.
Eenmaal per jaar een vergadering voorafgaande aan de meivergadering van de Commissie Pianotechniek.
Contactpersoon vanuit bestuur: René Speet.