Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Geschillenregeling

 

Een geschil is voor alle betrokkenen een vervelende zaak.
Meestal ontstaan geschillen door foute communicatie of vergissingen.
De meeste geschillen kunnen in een goed gesprek, eventueel met de hulp van een derde, opgelost worden.
Soms echter is de onenigheid zo groot dat een objectief oordeel van derden de oplossing moet brengen.
Voor deze gevallen heeft de Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN) een Geschillencommissie ingesteld.
Deze Geschillencommissie is objectief en bestaat uit drie ervaren en gerespecteerde pianotechnici en een jurist. Een geschil wordt door drie van deze vier commissieleden behandeld.

Heeft u een geschil met een bedrijf waarvan de eigenaar/directeur lid is van de VvPN dan kunt u dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van deze vereniging.
Het geschil moet gaan over de levering van een zaak of een dienst aan u door dit bedrijf met een waarde van meer dan € 1000 (2021).
Het bedrijf moet op de hoogte zijn van uw klacht en de gelegenheid hebben gehad deze op de lossen.

De werkwijze bij de behandeling van een geschil is als volgt (De Geschillencommissie kan ten allen tijde van deze werkwijze afwijken als zij dat nodig acht.):

1. Bedrijf en u erkennen het bestaan van een geschil. Van het bedrijf of van de VvPN krijgt u deze folder en een klachtenformulier. U dient het formulier binnen 4 weken in bij de VvPN.
2. De Geschillencommissie beoordeelt of het geschil behandeld wordt. Zo ja, dan wordt er door betrokkenen een verklaring ondertekend waarin zij akkoord gaan met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie van de VvPN en zich onderwerpen aan een bindend advies hiervan.
3. U betaalt een klachtengeld voor behandeling van het geschil aan de VvPN. Daarnaast stort u het bedrag van eventueel openstaande rekeningen die verband houden met het geschil in depot.
4. De Geschillencommissie stuurt een kopie van het formulier aan het bedrijf. Dit heeft 4 weken tijd om hierop te reageren.
5. De Geschillencommissie stelt twee rapporteurs aan die, onafhankelijk van elkaar het instrument waarover het geschil gaat, bekijken. Zij rapporteren binnen 4 weken aan de geschillencommissie aan de hand van een standaardformulier.
6. De Geschillencommissie stuurt een kopie van het rapport/de rapporten aan de betrokkenen. De betrokkenen kunnen binnen 2 weken reageren.
7. De Geschillencommissie bespreekt de rapporten en doet uitspraak bij wijze van bindend advies.

De uitspraak van de Geschillencommissie kan onder meer zijn:
· Nakoming of ontbinding van de overeenkomst;
· Een oplossing in de sfeer van vervanging en/of reparatie, al dan niet uitbesteed aan derden;
· Vaststellen van schadevergoeding te betalen door één van de betrokkenen;
· Vaststellen van verplichting tot betaling van het openstaande bedrag van de nota.

Voor meer informatie:
VvPN secretariaat
email: secretaris@vvpn.nl

Download de folder

Als uw een geschil wilt aanmelden download dan het formulier. Druk dit formulier af, vul het in en stuur het naar het secretariaat.

Leden kunnen de benodigde formulieren op de downloadpagina vinden.