Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

CPT certificaat

Informatie voor de leden

 

Reden voor het ontwikkelen van de test:

 • Een belangrijke doelstelling van de VvPN is de vakkundigheid van haar leden te bevorderen en uit te dragen. Om dit overtuigend te kunnen doen moet deze vakkundigheid ook kunnen worden getest. Daarom heeft de VvPN deze stemtest (proeve van bekwaamheid) voor pianostemmers ontwikkeld.
 • Deze stemtest biedt al onze leden, die beroepsmatig pianostemmen, de kans om hun vakkundigheid door de VvPN erkend te krijgen. Dit kan voor opdrachtgevers en werkgevers een pré betekenen.

Structuur van de stemtest

 • Deze stemtest is afgeleid van de stemtest zoals die door de Piano Technicians Guild in de Verenigde Staten is ontwikkeld. De test is door de VvPN aangepast en doorontwikkeld. Vanaf 2015 is deze CPT test ondergebracht bij de opleiding pianotechniek en wordt door “HMC cursus en training” verzorgd in opdracht van en voor de VvPN. De test voor VvPN-leden is gelijk aan de test die de eindexamenkandidaten van de opleiding pianotechniek moeten afleggen. 
 • De test is bedoeld om de basisvaardigheden van pianostemmers te testen. Te weten: Een goede stemming van de hele piano, goede koren en daarmee gecombineerd: stabiliteit van de stemming.

Referentiestemming

 • Aan de basis van de test ligt een z.g. referentiestemming. Deze is uniek gekoppeld aan een specifiek instrument. Hij is gemaakt, aangepast en als goed beoordeeld door de examinatoren van school en twee VvPN leden met een CPT certificaat. Daarmee is hij aanvaard als referentie voor de examenstemmingen van de kandidaten. Deze referentiestemming is met een stemcomputer (in dit geval Reyburn Cyber Tuner) gemeten en opgeslagen. Op de opleiding pianotechniek staan nu (anno 2017) twee Yamaha C3 vleugels, die elk hun eigen referentiestemming hebben.
 • Regelmatig wordt de referentiestemming ververst omdat een goede stemming afhankelijk is van de actuele conditie van het testinstrument. We kunnen hierbij denken aan intonatie, hardheid en slijtage van hamerkoppen, die het boventoonspectrum van de tonen kunnen beïnvloeden. 
 • De opgeslagen referentiestemming heeft marges in toonhoogte naar boven en naar beneden. Deze marges zijn in het midden van het klavier (temperatuur) klein en worden allengs groter naar de uitersten. In een zogenaamd scoreformulier wordt het resultaat van de examenkandidaat (examenstemming) getoetst aan deze marges.

Examenstemming

 • Voordat een stemexamen wordt afgenomen, wordt één van de examenvleugels volgens een vastgelegde zigzagstemming ontstemd. Dit is voor de kandidaat een ongewone situatie waar hij /zij op verdacht moet zijn.
 • De kandidaat heeft maximaal 2 uur om de gehele vleugel te stemmen.
 • Van de kandidaat wordt een complete stemming verwacht; de volle omvang van de vleugel wordt gestemd. Er is niets doorgelint.
 • De kandidaat mag geen gebruik maken van stemsoftware. Alleen een stemhamer, stemvork en stemkeilen mogen als gereedschap worden gebruikt.

Beoordeling

 • De examenstemming die de kandidaat heeft gelegd, wordt door de examinatoren eerst beoordeeld op koorzuiverheid. De score is voldoende of onvoldoende. Bij onvoldoende voor koorzuiverheid is de kandidaat definitief gezakt voor de stemtest. 
 • Stemvastheid/stabiliteit wordt expliciet niet beoordeeld. Koorzuiverheid is echter ook een indicatie voor de stabiliteit van de examenstemming. Impliciet wordt de stemvastheid met koorzuiverheid dus wel beoordeeld.
 • Als de koorzuiverheid voldoende is, wordt de stemming van laag tot hoog en met complete koren opgemeten door de stemcomputer en na een eventuele toonhoogtecorrectie vergeleken met de referentiestemming van de betreffende vleugel.
 • Als de examenstemming afwijkt van de  referentiestemming tot buiten de marges van de referentiestemming, dan heeft dat via een scoreformulier foutscores tot gevolg.
 • De kandidaat is bij te veel foutscores gezakt. Bij minder tot geen foutscores kan de kandidaat van “net voldoende” tot “zeer goed” scoren. 
 • Nabespreking: De resultaten van de stemtest worden met de kandidaat nabesproken. Foutscores worden door de examinatoren beargumenteerd.
 • Foutscores, die door het programma aan de examenstemming worden gegeven, kunnen door de examinatoren niet gecorrigeerd worden.

 Examinatoren Carine Kelderman en Simon Jorritsma

 Certificaat

 • De kandidaat die de test met succes heeft afgelegd ontvangt het CPT certificaat en mag dit keurmerk gebruiken voor reclame en marketingdoeleinden. Dit wordt door de VvPN van harte aangemoedigd en ondersteund.
 • Consumenten, die prijs stellen op een stemming van een gecertificeerde stemmer kunnen  op de VvPN website onder “Zoek een pianovakman” de CPT-houders herkennen aan het logo.

Scholing en voorbereiding

 • De leerlingen van de opleiding pianotechniek worden wat stemmen betreft opgeleid om met succes dit stemexamen af te leggen.
 • Leden van de VvPN hebben minder mogelijkheden om hun stemvaardigheden te trainen en te toetsen. De VvPN organiseert daarom bij gebleken belangstelling workshops en seminars over pianostemmen als voorbereiding op de stemtest. 
 • Heel nuttig als aanloop naar het CPT-examen is de workshop “CPT voorbereiding”. HMC Cursus en Training organiseert deze workshop als voorbereiding op het CPT-examen. De laatste workshop in januari 2016 was een succes en zeer motiverend om daadwerkelijk de CPT test te gaan doen. Bij voldoende belangstelling kunnen we deze workshop opnieuw aan de leden aanbieden.

Kosten

 • De VvPN vindt certificering van de pianostemmers onder haar leden belangrijk. Daarom biedt zij elk lid, dat de stemtest aflegt, een substantiële bijdrage in de kosten van de test. De kosten opbouw is als volgt:

  CPT examen      €  360,-- 
  Bijdrage VvPN    €  150,--  
                           ------------
  Resteert              €  210,--
 • Bij voldoende belangstelling (tenminste 2 leden) wordt een datum gezocht om het examen af te nemen

Locatie

 • Het examen vindt plaats in:
  HMC
  Arlandaweg 173, 
  1043 HR Amsterdam.

Aanmelden voor het examen:

Stuur een mail naar de secretaris van de VvPN.
Vermeldt daarbij je NAW-gegevens en lidnummer van de VvPN. Je aanmelding wordt bevestigd en je wordt op de hoogte gehouden over data en eventuele wijzigingen.