Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Het Huishoudelijk Reglement 


1. Lid kunnen worden:

1.1) De Leerlingen die de Opleiding Pianotechniek volgen op het HMC te Amsterdam of een andere erkende opleiding.

1.2) Leden van de VVPN die de uitoefening van hun vak hebben gestaakt en die een positieve bijdrage aan de Vereniging willen blijven leveren.
Aanvullende voorwaarden voor lid 1.1 en 1.2 zijn:

1.3) Degenen die een gebleken niveau van vakbekwaamheid kunnen aantonen. Hetzij door het overleggen van een behaald school-certificaat, hetzij op grond van aanbevelingen van tenminste twee andere VVPN leden aangaande deze vakbekwaamheid of andere goede referenties. 

1.4) Men dient een schriftelijke verklaring te overleggen van zijn of haar status. Die verklaringen kunnen zijn: Een HMC schoolverklaring; een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een werkgeversverklaring over het dienstverband. 

1.5) Alle leden, inclusief leerling-leden, dienen de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging te kennen en te onderschrijven. 

1.6) Het bestuur is bevoegd personen als lid toe te laten indien dit in het belang van de vereniging, de branche of het vak geacht wordt.

1.7) Wanneer iemand, die het bestuur schriftelijk verzocht heeft om als gewoon lid te worden toegelaten, door het bestuur niet als gewoon lid wordt toegelaten, stelt het bestuur de verzoeker van het desbetreffende besluit en haar motivering schriftelijk op de hoogte. In hetzelfde schrijven meldt het bestuur de mogelijkheid om binnen 30 dagen na dato van het besluit bij de algemene vergadering tegen het besluit beroep aan te tekenen en de dienaangaande door verzoeker te volgen procedure.


1 A Status van de Leden.

1 A 1) De leerling Leden.
De Leerlingen die de opleiding Pianotechniek volgen op het HMC te Amsterdam of een andere erkende opleiding. Deze krijgen voor de duur van de opleiding deze status tegen een gereduceerd Lidmaatschapstarief.

1 A 2) Gewone Leden. Die kunnen het VVPN logo vermelden op hun wervingsmiddelen met inachtneming van de bijbehorende regels.
Statuten, art. 4 punt 2. Huishoudelijk Reglement artikel 1.

1 A 3) Ereleden.
Statuten, art. 4 punt 3. Ereleden betalen geen contributie.

1 A 4) Leden die de CPT test met goed gevolg hebben afgelegd. Die kunnen het Certified Piano Tuner logo vermelden op hun wervingsmiddelen met inachtneming van de bijbehorende regels zie ook artikel 7 punt 5.

 

2. Beleid en beleidsplan.

In een beleidsplan wordt de koers van de VvPN voor vier jaar vastgelegd. Hierin worden de doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten, uitgewerkt. Na vier jaar wordt het beleidsplan geëvalueerd. De leden kunnen tijdens de jaarvergadering het gevoerde beleid toetsen aan dit beleidsplan. Jaarlijks wordt aan de hand van dit beleidsplan een werkplan gemaakt.

3. Bestuur.

3.1 Van het ontstaan van een vacature in het bestuur, doet het bestuur binnen acht weken na de vergadering van het bestuur waarin het ontstaan van die vacature is gemeld, schriftelijke mededeling aan de leden.
3.2 Een kandidaatstelling voor het bestuur is slechts geldig indien zij uiterlijk 2 weken voor de ledenvergadering, waarin over de benoeming beslist wordt, door het bestuur is ontvangen.
Het bestuur kan echter een afwijkende termijn stellen.
3.3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door het verstrijken van de zittingstermijn, opzegging, aftreden, overlijden, ontslag, ondercuratelestelling en beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
3.4. Het bestuur heeft, onder toezicht van de ledenvergadering, het algemene beheer over het vermogen, de middelen en de waarden van de vereniging.

4. Commissies

4.1. Met inachtneming van het in de wet, in de statuten en in dit reglement bepaalde omtrent hun beider taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen de ledenvergadering en het bestuur ieder voor zich commissies instellen teneinde zich door deze te laten adviseren of bijstaan. Van een dergelijke commissie moet tenminste de helft van het aantal leden, waaronder de voorzitter, lid van de vereniging zijn.
4.2. Een commissie kan uitsluitend worden opgeheven door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
4.3. De leden van een commissie worden benoemd en ontslagen door het orgaan dat ze benoemd heeft. 

4.4. Commissieleden, die benoemd zijn door de algemene ledenvergadering, worden tijdens de algemene ledenvergadering herbenoemd.
4.5. Commissies zullen hun bevindingen en verslagen primair aan het bestuur voorleggen vóór publicatie aan de ledenvergadering.
4.6. Een commissie is slechts bevoegd tot het doen van uitgaven en het aangaan van financiële verplichtingen, voor zover zij nodig zijn voor het functioneren van de commissie en voor het uitvoeren van de haar toegewezen taak. Onkosten dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bestuur.
4.7. Over een aangelegenheid die één of meer bestaande commissies in het bijzonder aangaat neemt het bestuur pas een besluit na overleg met die commissie(s).
Bij wijzigingen in de samenstelling van een commissie doet het bestuur binnen drie weken melding hiervan aan de leden.
4.8. De samenstelling en/of wijziging van commissies worden bekrachtigd door de ledenvergadering.
4.9. Voor het doen uitvoeren van de stemtest zoals genoemd in artikel 7. van dit reglement benoemt het bestuur een examencommissie.
4.10. De technische en administratieve gang van zaken bij en rondom het afnemen van stemtesten wordt geregeld in het zogenaamde stemtestreglement.


5. Besluitvorming

5.1. Voordat er in een ledenvergadering voor de eerste maal tot stemming wordt overgegaan benoemt de ledenvergadering een kiescommissie, bestaande uit tenminste twee personen. De kiescommissie registreert het aantal stemmen vóór en het aantal stemmen tegen een voorstel waarover gestemd wordt, ofwel de aantallen stemmen op de onderscheiden kandidaten voor een benoeming en meldt deze aantallen aan de secretaris. Bij een schriftelijke stemming is zij, degenen die daarom vragen, behulpzaam bij het uitbrengen van hun stem. De leden van de kiescommissie zijn verplicht tot geheimhouding omtrent het stemgedrag van afzonderlijke personen.
5.2. Voor alle vergaderingen binnen de vereniging gelden de volgende bepalingen:
5.2.1. Een besluit komt zonder stemming tot stand, indien geen van de stemgerechtigde aanwezigen gebruik maakt van de door de voorzitter geboden gelegenheid om stemming te vragen. Benoemingen kunnen slechts zonder stemming geschieden indien er niet meer kandidaten gesteld zijn dan er vacatures te vervullen zijn.
5.2.2. Een stemming die niet schriftelijk of anderszins bedekt geschiedt, geschiedt hetzij bij acclamatie, hetzij bij handopsteken (of anderszins collectief) hetzij hoofdelijk, met dien verstande dat stemming bij handopsteken uitsluitend is toegestaan indien geen van de stemgerechtigde aanwezigen om hoofdelijke stemming verzoekt, geen van de stemgerechtigde aanwezigen meer dan één stem kan uitbrengen en telling van de stemmen naar het oordeel van de kiescommissie mogelijk is.
5.2.3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
5.2.4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5.3. De in artikel 13 lid 1 van de statuten bedoelde bevoegdheid om ter vergadering namens twee andere stemgerechtigden op te treden, kan per geval slechts voor de duur van een vergadering worden verkregen. Men verkrijgt haar door, tot genoegen van de kiescommissie, een ondertekende verklaring van de te vertegenwoordigen stemgerechtigde te overleggen, waaruit blijkt dat men door deze gemachtigd is om tijdens de betrokken vergadering namens deze stemgerechtigde op te treden. De uitspraak van de kiescommissie over de geldigheid van een dergelijke verklaring is bindend.
5.4. Het in de statuten en in dit reglement bepaalde ten aanzien van de vergaderingen van het bestuur is ook van toepassing op de vergaderingen van de commissies.

6. Ledenvergadering.

6.1. Aan het indienen van een motie worden de volgende eisen gesteld:
- een motie mag slechts betrekking hebben op één onderwerp
- een motie moet kort en bondig geformuleerd zijn
- een motie kan uitsluitend door het bestuur of één van de leden van de vereniging worden ingediend, zowel schriftelijk vóór als mondeling tijdens de vergadering.
De voorzitter beslist over het tijdstip van behandeling.
6.2. Onder een amendement wordt verstaan: een aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd concreet tekstvoorstel tot wijziging van een aan de orde zijnd voorstel. Amendementen worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur voorgelezen tijdens de ledenvergadering bij de behandeling van het voorstel waarop het amendement betrekking heeft.
6.3. Anderen dan de verenigingsleden, bedoeld in artikel 5 van de statuten, hebben het recht om in een vergadering van de leden het woord te voeren indien en voor zover de voorzitter hen met instemming van de vergadering dit recht verleent.
6.4. De voorzitter van de vergadering kan voor de aanvang of in de loop van de vergadering regels stellen ten aanzien van de duur van de spreektijd over een onderwerp van degenen die het woord mogen voeren.

7. Stemtest en de titel CPT.

7.1. De VvPN stelt haar leden in staat om door middel van een test hun stemvaardigheid te laten toetsen. Geslaagde leden krijgen het predicaat “Certified Piano Tuner (CPT)”.
7.2. Ten aanzien van de het predicaat CPT geldt dat deze onlosmakelijk aan het lidmaatschap van de VvPN is verbonden. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de VvPN vervalt het recht op het gebruik van de titel CPT.
7.3. Bij hernieuwd aanmelden bij de vereniging besluit het bestuur of een eventuele CPT-status weer wordt verleend.
7.4. Ook leden die zijn geslaagd voor de stemtest in het derde jaar op de Opleiding Pianotechniek van het HMC te Amsterdam, kunnen de status Certified Piano Tuner verkrijgen.
Daartoe dienen die leden een aanvraag in te sturen bij de stemtestcommissie die de aanvraag controleert, het traject begeleidt en het bestuur dienovereenkomstig adviseert.
Daarna wordt het daarbij behorende CPT pasje verstrekt.
7.5 Voorschriften bij het gebruik van VvPN logo’s.
1. Het VvPN-logo mag gebruikt worden door een ieder die lid is van de VvPN en dat alleen gedurende de periode van dit lidmaatschap.
2. Het CPT-logo en het predicaat CPT mogen uitsluitend gebruikt worden op wervingsmiddelen en alleen door een lid van de VvPN dat de CPT Test met goed gevolg heeft afgelegd, óf tijdens de Opleiding Pianotechniek van het HMC te Amsterdam de daarbij behorende vergelijkbare stemtest met goed gevolg heeft afgelegd.
Het is niet toegestaan de cijfers, percentages en eigen CPT-classificeringen van het behaalde CPT examen te vermelden in publicaties van het lid.
3. Het voeren van het predicaat CPT en het gebruik van het CPT-logo is voorbehouden aan leden/natuurlijke personen. Dus niet door Firma’s BV’s VOF’s en/of andere bedrijfsvormen, behalve éénmansbedrijven waarvan de bedrijfsleider verklaart en kan aantonen persoonlijk het CPT examen te hebben behaald.)
4. De logo’s zijn aan te vragen bij het bestuur van de VvPN.
5. Het is leden van de VvPN verboden het VvPN en/of het CPT- logo door te geven aan een derde voor eigen gebruik door deze derde.
Ingeval van overtreding van deze bepaling door een lid is het Bestuur bevoegd het lid te schorsen, op te zeggen of uit het lidmaatschap te ontzetten.
6. Het CPT-logo is gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag, onder nummer 0787201.

8. Berichtgeving.

8.1. Mededelingen en aankondigingen aan de tijdens een ledenvergadering aanwezige leden worden geacht te zijn gedaan aan alle leden mits deze mededelingen duidelijk in de notulen vermeld staan en deze notulen gepubliceerd zijn in het verenigingsblad “de Nieuwsbrief”.
8.2. De aankondiging van ledenvergaderingen wordt schriftelijk gedaan.
8.3. Mededelingen en aankondigingen per fax zijn gelijk aan schriftelijke mededelingen en aankondigingen.

9. Contributies.

9.1. De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging wordt door de ledenvergadering vastgesteld.
9.2. Een aanpassing van de contributie wordt van kracht in het verenigingsjaar direct volgend op de vaststelling daarvan.
9.3. Indien de ledenvergadering in enig jaar niet tot een aanpassing van de hoogte van de contributie besluit, wordt de contributie verhoogd dan wel verlaagd in overeenstemming met de Consumentenprijsindex van het CBS, afgerond op hele Euro’s.
9.4. Voor leerlingen van een erkende opleiding tot pianotechnicus wordt 50% van het contributiebedrag in rekening gebracht.
9.5. Personen die in de tweede helft van een jaar tot de vereniging toetreden, zijn slechts een gedeelte van de jaarcontributie verschuldigd en wel als volgt: Voor elke maand tot het volgende boekjaar is één twaalfde deel van de jaarcontributie verschuldigd.
9.6. De contributie wordt door of vanwege de penningmeester van de vereniging geïnd.
9.7  Indien de contributienota vier weken na dagtekening niet is voldaan, volgt een aanmaning van de Penningmeester. Vier weken na dagtekening van de aanmaning wordt de vordering aan een incassobureau uitbesteed, indien binnen deze periode geen algehele betaling is gevolgd. De hierdoor veroorzaakte extra kosten zijn geheel voor rekening van de gemaande.

 

10. Kostenvergoeding.

10.1. Kosten die ten behoeve van de vereniging zijn gemaakt en behoren bij de vervulling van een bepaalde functie binnen de vereniging worden vergoed voor zover zij zijn goedgekeurd door de penningmeester.
10.2. Vergoedingen die worden gegeven voor het uitoefenen van functies van de voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene- en assistent-bestuurders worden in overleg met het bestuur en de ledenvergadering vastgesteld. De genoemde functionarissen betalen de gebruikelijke lidmaatschapsgelden en berekenen niet de in hun functies gemaakte uren.
Het bestuur kan beslissen hiervan af te wijken.

10.3. De gemaakte kosten als bedoeld in lid 1. en 2. dienen schriftelijk gedeclareerd te worden bij de penningmeester, gebruikmakend van het hiervoor beschikbare formulier. De penningmeester beoordeelt de declaratie en vergoedt de aanvaarde kosten. 

10.4. De penningmeester is bevoegd voorschotten te verlenen voor nog te maken kosten.
10.5. Bij de declaratie van kosten dient men de volgende gegevens te vermelden:
- Het taakveld waarop de kosten betrekking hebben.
- De periode waarop de declaratie betrekking heeft.
- Waar van toepassing, de dag waarop de kosten zijn gemaakt en een omschrijving van de aard van de kosten.
- Naam en woonplaats van de declarant en het nummer van de bankrekening waarop men de vergoeding wenst te ontvangen.
10.6. In het algemeen moet men de gedeclareerde kosten staven met schriftelijke bewijsmiddelen als kassabonnen en nota's.
10.7. Indien de penningmeester twijfelt aan de redelijkheid en aanvaardbaarheid van de gedeclareerde kosten kan hij de declarant om opheldering vragen of bepaalde onderdelen van de declaratie afwijzen.
10.8. Declaraties moeten worden ingediend uiterlijk twee maanden na het einde van het boekjaar waarin de kosten zijn gemaakt.
10.9. Indien men op verschillende taakvelden dan wel in verschillende functies voor de vereniging werkzaam is, moet men de kosten per taakveld of functie declareren bij de penningmeester.
Ter uitvoering van de in dit reglement opgenomen bepalingen over
financiële zaken kan de penningmeester van de vereniging nadere
regels stellen.

11. Gegevens van leden.

11.1. Voor het bijhouden van een goede ledenadministratie is het noodzakelijk dat het secretariaat over volledige en actuele gegevens beschikt.
De leden zijn daarom verplicht minimaal de volgende gegevens te verstrekken en via de identiteit,als in lid 2 aangeduid actueel te houden:
- volledige naam
- adres: straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land
- telefoonnummer
- voor zelfstandige ondernemers: het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de kamer van koophandel en de bedrijfsnaam.
Indien van toepassing:
- e-mail adres
- de naam van het bedrijf waar zij in loondienst zijn.
11.2. Het secretariaat maakt voor elk lid een identiteit aan op de officiële website van de VvPN. Daarin worden de krachtens lid 1 door het lid opgegeven gegevens evenals de inlognaam en het wachtwoord van het lid opgenomen. De inlognaam en het wachtwoord worden door het secretariaat aan het desbetreffende lid verstrekt.
11.3. Alle leden hebben de mogelijkheid, de in artikel 11.1 genoemde gegevens ook in te vullen in de ledenzoeker op de officiële website van de VvPN". Het secretariaat ontwikkelt hiertoe een procedure en maakt die aan de leden bekend.
11.4 Indien ter voldoening aan een wettelijk of ander dwingend (semi) overheidsvoorschift ledengegevens,welke vallen onder de wettelijke bescherming van persoonsgegevens, door de vereniging moeten worden verschaft aan het tot vordering daarvan bevoegde (semi) overheidsorgaan of -instantie, dan zal het bestuur de desbetreffende leden hiervan schriftelijk verwittigen, zo spoedig mogelijk nadat aan de desbetreffende vordering is voldaan.

12. Slotbepalingen.

Alle leden dienen zich te houden aan de Gedragscode voor VvPN Leden.
De Gedragscode luidt:

12.1 Een lid van de V.v.P.N. houdt zich in de bedrijfsuitoefening aan de wet, de statuten en gezamenlijk genomen besluiten en aan onderstaande
gedragsregels.
12.2 Een lid van de V.v.P.N. onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van het vak van pianotechnicus kan schaden.
12.3 Het lid verplicht zich zijn kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed
mogelijk in te zetten bij de uitvoering van zijn of haar werk.
12.4 Het lid aanvaardt slechts een opdracht indien het daarvoor de kennis, ervaring en capaciteit bezit en indien nodig schakelt hij een collega in.
12.5 Het lid maakt de opdrachtgever duidelijk wat verwacht mag worden en legt afspraken bij voorkeur vast
12.6 Een lid onthoudt zich van het doen van negatieve uitlatingen over andere leden of de VVPN zelve.
12.7  Het is aan leden en niet-leden niet toegestaan  mededelingen van commerciële aard of advertenties te plaatsen op de fora, in de Nieuwsbrief, Websites of andere communicatiemiddelen van de VvPN. Voor commerciële teksten is in overleg met de redacteuren en moderatoren advertentieruimte beschikbaar tegen de vastgestelde vergoeding.

12.8 Bij gegronde klachten tussen leden onderling worden deze schriftelijk en van argumenten voorzien, voorgelegd aan de secretaris van de VvPN . Hierop wordt binnen een redelijke termijn gereageerd. Aan degene over wie een klacht wordt ingediend wordt een afschrift van de klacht verzonden. 

Verantwoording:
Bij niet naleving van een of meer van bovenstaande gedragsregels kan het lid voor zijn handelingen of nalatigheid ter verantwoording worden geroepen in de algemene ledenvergadering.

12.9 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

13. Inwerkingtreding.

13.1. Dit reglement en wijzigingen erin treden in werking bij de sluiting van de ledenvergadering waarin vaststelling ervan heeft plaatsgevonden.


Aldus vastgesteld door de ledenvergadering te 

Zutphen op 19 november 2017.