Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Vereniging voor Pianotechnici Nederland

Lettertype vergroten Lettertype verkleinen Lettertype reset

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de Vereniging voor Pianotechnici Nederland, verder te noemen de VvPN. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VvPN is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan VvPN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. VvPN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
 
Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. VvPN geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
 
Forums
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten op de forums is geheel voor de deelnemers aan die forums en de VvPN kan daar niet op aangesproken worden.
Berichten die beledigend of aanstootgevend zijn of die op andere wijze de sfeer bederven worden verwijderd.
Ook berichten die op ongepaste wijze eigen of andermans producten aanprijzen of juist in een kwaad daglicht stellen worden verwijderd.